فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی

فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی

آگهی اولین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس http://kums.ac.ir قرار گرفته است.

آگهی اولین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس http://kums.ac.ir قرار گرفته است و متقاضیان می توانند از تاریخ 98/05/12 لغایت 98/05/22 با مراجعه به سایت مذکور و کسب اطلاعات لازم نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...