آزمایشگاه پیش بالینی برگزار می کند :

آزمایشگاه پیش بالینی برگزار می کند :

دومين سمپوزيوم تحقيقات پيش باليني

آزمایشگاه پیش بالینی در راستای ترویج تحقیقات پیش­ بالینی با رویکرد تصویربرداری و آشنایی بیشتر محققین با تجهیزات و امکانات آزمایشگاه، برای دومین سال دومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی (TPIS2019) را برگزار می کند. با توجه به اینکه حضور اساتید و مدیران دانشکده های پزشکی در معرفی هر چه بهتر این آزمایشگاه و امکانات و خدمات آن در سطح دانشگاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی بسیار تاثیر گذار خواهد بود، لذا از مدیران مربوطه  جهت حضور در سمپوزیوم بویژه افتتاحیه آن از ساعت 9-10 روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، سالن همایش رازی دعوت بعمل می آید.

 مدیران پیشنهادی جهت دعوت حضور در سمپوزیوم:

روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

روسای پژوهشکده­ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیران گروه های آموزشی دانشکده های پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دندانپزشکی

معاونت پژوهشی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران، شهیدبهشتی، شاهد و دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...